Аналіз періодичних електронних видань (інформаційно-аналітичні видання)

реферат

ВИСНОВОК

Одним із найвищих мовних авторитетів для сучасного українця є засоби масової інформації, зокрема електронні видання. Тому підвищується відповідальність працівників цих видань за мовне оформлення матеріалів в інтернеті, через які читачі вдосконалюють не лише свої орфографічні та синтаксичні навички, а й підвищують культуру мовлення. Мова інтернет-видань має бути нормативною, літературною, стилістично виваженою.

Помилки інформаційних повідомлень сучасних засобів масової комунікації мають свої особливості. До головних характеристик інтернет_текстів ми відносимо експресивність та оперативність, які в свою чергу і стають причинами появи помилок.

Електронне видання газети «Сегодня» є електронним аналогом друкованої газети. Це щоденні новини. Інформація на сайті оновлюється кожен день. Матеріал зявляється у рубриці «События сегодня», назва рубрики зобовязую редакцію оновлювати інформацію кожен день. Матеріал представлений у вигляді короткого переліку головних новин на сьогодення (у кількості двох-трьох найважливіших подій) та анонс-замітки. Інформація насичена фактами. Зображальний матеріал розташований добре, інколи може не доповнювати текст, не створюює «висячі» рядки та коридори. В матеріалі трапляються є речення з обірваною думкою та односкладні речення. Повідомлення чітко відповідають на питання «що трапилось?», «де трапилось?», «коли це трапилось?», «хто брав у цьому участь?», не завжди автор розкриває питання «як це трапилось?», «чому це трапилось?».

Форма викладу матеріалу проста, трапляються в тексті помилки при верстці, але також можна помітити лексичні.

Для покращення видання не завадить створити регламентований список абревіатур, скорочень, яким могла б користуватися вся редакція.

Електронне видання «Факты и комментарии» - це всеукраїнська російськомовна щоденна газета. Інформація у виданні оновлюється пять разів на тиждень. Особливістю газети є довгі й детальні назви статей, а також велика площа яку займають фотографії і заголовки, що характеризує її як бульварну газету.

Електронне видання «Дзеркало тижня - це » український суспільно -політичний тижневик, одне з найвпливовіших аналітичних видань в Україні. Являється аналогом друкованого видання. В електронному вигляді є українською, російською та англійською мовами.

У тексті зрідка помічаються лексичні, темпоральні (вживання в матеріалі слів «сьогодні» через декілька днів після події), помилки, та суржикові утворення.

Зміст повідомлень вдало доповнюється фотографіями та іншим зображувальним матеріалом.

Електронне видання «Комсомольская правда» - щоденна і щотижнева газета.

У тексті наявні лексичні та стилістичні помилки. У матеріалах багато односкладних речень. Трапляються речення з незакінченою думкою.

У газеті є як плаваючі рубрики, так і постійні. На відміну від інших газет, в даному виданні вітається вживання цитат, можуть висловлюватися емоції, найчастіше весь матеріал написаний в розмовному стилі.

Електронне видання «Українська правда» являється аналогом друкованого. Матеріали на сайті в основному публікуються українською мовою, окремі статті -- російською або перекладаються нею. Основна тематика -- політика, соціальні проблеми, економіка. В текстах трапляються мікроструктурні помилки, найтиповішою з яких є невідповідність одного з текстів концепції сторінки чи номера, рідко можна помітити орфографічні помилки, та помилки при верстці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Акопов А.И. Периодические издания: Учеб.-метод. пособие для студ.-журналистов. - 2.изд., доп. - Ростов н/Д: Изд-воООО МП "Книга, 1999. - С. 34.

2. Бондаренко Т. Г. Орфографічна помилка: спроба лінгвістичного переосмислення // Електронна бібліотека Інституту журналістики. - http: //journlib. univ.kiev. ua/ index. php?act = 1015. [01.12.05]

3. Бондаренко Т. Г. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. філол. н.: 10.01.08 / КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2003. - 20 с.

4. Вуль В. А. Электронные издания/А. В. Вуль. Электронные издания: Учебник М.-СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2001. - 308 с.

5. «Дзеркало тижня» http://www.zn.ua/

6. Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практ. заняття: Навч. посіб. з курсів: “Практична стилістика української мови”, “Стилістика тексту”, “Редагування в засобах масової інформації”. - Л.: ПАІС, 2003. - 542 с.

7. Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок/ А. О. Капелюшний - Л., 2000. - 68 с.

8. «Комсомольская правда» http://www.kp.ru/

9. Косенко Т. Н. Электронный журнал как педагогическое средство обеспечения качества научно-исследовательскойдеятельности преподавателей: Автореф. дисс. … канд. пед. наук / Рост. гос. пед. ун-т. - Саратов, 2002. - 21 с.

10. Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи: Навч. посіб. - Л.: Афіша, 2001. - 416 с

11. «Сегодня» http://www.segodnya.ua/

12. «Факты и комментарии» http://www.facts.kiev.ua

Делись добром ;)